کنترل پنل های متعارف

کنترل پنل آدرس پذیر

پنل تکرارکننده

دیتکتورهای متعارف

دیتکتورهای آدرس پذیر

پایه های نصب دیتکتور

پانل منبع تغذیه

تجهیزات جانبی

آژیر فلشر

نرم افزار نظارت و راه اندازی

ما از عملکرد تجهیزات خود اطمینان داریم، به همین منظور کل تجهیزات را برای مشتریان خود در یک دوره 2 ساله ضمانت می کنیم.