کنترل پنل های متعارف

کنترل پنل آدرس پذیر

پنل تکرارکننده

 

دیتکتورهای متعارف

دیتکتورهای آدرس پذیر

پایه های نصب دیتکتور

 

 

پانل منبع تغذیه

تجهیزات جانبی

آژیر فلشر

 

نرم افزار نظارت و راه اندازی

 

 

 

 

ما از عملکرد تجهیزات خود اطمینان داریم، به همین منظور کل تجهیزات را برای مشتریان خود در یک دوره 2 ساله ضمانت می کنیم.