پنل زنگ هشدار آتش مرسوم

پانل های هشدار دهنده تماس پذیر

تکرار کننده پانل ها

 

آشکارسازهای معمول آتش

آشکارسازهای آتش نشانی

پایگاه ها

 

 

پانل منبع تغذیه

تجهیزات جانبی

ژرفاسنج ها

 

نرم افزار برای نظارت و راه اندازی

 

 

 

 

گارانتی

ما از قابلیت اطمینان تجهیزات خود اطمینان داریم. بنابراین ما مشتریان خود را یک دوره 3 ساله ضمانت می کنیم.